Generelle handelsbetingelser.

 

1.      Generelle betingelser

 

1.1.      Disse generelle brugervilkår (herefter “Aftalen”) finder anvendelse for brugen af Convecto platformen. Aftalen indgås mellem den Virksomhed, Partner eller Kunde, samt dertilhørende brugere (“Brugervirksomhed”), der indgår aftalen og Convecto ApS (“Convecto”). 

1.2.    Convecto kan bruges af virksomheder (”Virksomheder”), revisorer, finansielle rådgivere, banker, (”Partnere”) og deres kunder (”Kunder”), tilsammen kaldet ”Brugervirksomheden”.

1.3.     Aftalen indeholder de vilkår og betingelser der gør sig gældende for Brugervirksomhedens brug af Convectos tjeneste (“Tjenesten”), der er stillet til rådighed i henhold til nærværende Aftale.

 

2.     Godkendelser 

2.1.  Aftalen accepteres af ”Brugervirksomheden”, når der klikkes ”Handelsbetingelserne er læst og accepteret” i forbindelse med brugeroprettelsen på Convecto.

2.2.   Endvidere er Brugervirksomheden indforstået med at være bundet af vilkårene og betingelserne i nærværende aftale ved at tilgå, bruge eller på anden måde anvende Convectos Tjenester. Såfremt Brugervirksomhed ikke er indforstået hermed, er Brugervirksomheden ikke berettiget til at tilgå, bruge eller på anden måde anvende Tjenesten på nogen måde.

2.3.   Handelsbetingelserne samt betingelserne for brugen af Convectos ydelser løber indtil samarbejdet mellem Convecto og Brugervirksomhedens opsiges jf. sektion 14 i nærværende aftale.

2.4.   Ved anvendelse Convecto accepterer Brugervirksomheden at dens finansdata kan indgå i et anonymiseret og aggregeret branche- eller landsgennemsnit, som har til formål at beskrive generelle tendenser. For at sikre anonymisering, foruden aggregeringen vil det nævnte gennemsnit altid bestå af minimum Fem (5) virksomheder i hvilken som helst population.

 

 

3.     Produktet

3.1.  Convecto tilbyder Brugervirksomheden et finansielt rapporterings- og visualiseringsværktøj der gør det enkelt og hurtigt for Brugervirksomheden at følge dens finansielle performance. Med Convecto er det muligt at gøre den finansielle situation til et realtidsstyringsværktøj for virksomhedens ledelse helt uden udførelsen redundant talbehandling og manuelle rapporter.

3.2.   Convecto gør det muligt for Brugervirksomheden hurtigt og altid med samme høje kvalitet, at udarbejde finansielle rapporter, i et format kendt fra årerapporterne. Convecto bygger rapportering efter ÅRL-principperne, således at den kontinuerlige rapportering udarbejdet i Convecto til kunden, er struktureret på samme måde som kundens vanelig årsrapport.

3.3.   Convecto er 100% Cloud baseret og kan tilgås direkte fra browser, uden yderligere opsætning. Derudover integrer Convecto direkte med E-Conomic og Dinero, således at Brugervirksomheden altid har det seneste datagrundlag til rådighed.

 

4.    Tildeling af licens og betaling

4.1. Brugervirksomheden erhverver sig, med forbehold for accept og overholdelse af indeværende aftale, en ikke-eksklusiv, tidsbegrænset og ikke overdragelig ret til at bruge Tjenesten med det formål at lade Brugervirksomheden og dennes brugere tilgå Tjenesten.

4.2.   Aftale er betinget af Brugervirksomhedens betaling af den til enhver tid gældende licensafgift.

4.3.   For virksomheder der registrerer sig direkte på Convecto.dk, og ikke gennem en Partner, vil Brugervirksomheden blive faktureret den til enhver tid gældende licenspris som beskrevet på www.convecto.dk medmindre andet aftales.

4.4.   Virksomheder som registrer sig gennem en af Convectos Partnere vil betale den til en hver tid gældende pris aftalt med den respektive partner.

4.5.   Priser, features og tilvalg af services, afhænger af den valgte licenspakke. Sammensætningen af licenspakker kan variere over tid og Convecto kan ikke garantere and den af Brugervirksomheden valgte licenspakke vil eksistere for evigt.

4.6.  Convecto foreholder sig retten til at ændre priser, funktioner og services inkluderet i en specifik licenspakke uden yderligere varsel, dog tidligst ved udløb af Brugervirksomhedens igangværende licensperiode.

4.7.  Convecto forpligter sig til at informere kunden om ændringer i priser, licenspakker eller fornyelsesvilkår, med skriftligt varsel, senest 30 dage inden udløb af den igangværende licensperiode.

4.8.   Faktureringen vil foregå forud, månedligt eller årligt, efter Brugervirksomhedens valg, og vil blive foretaget via enten kreditkort eller fremsendelsen af faktura. Ved fremsendelse af faktura er betalingsbetingelserne løbende måned +10 dage. 

4.9.   Hvis betaling ikke sker rettidigt, er Convecto berettiget til at kræve morarente efter Rentelovens regler.

4.10. Såfremt betaling af de månedlige abonnementsydelser ikke sker rettidigt, og betaling ikke er sket inden 30 dage efter påbud herom, er Convecto berettiget til at ophæve Aftalen uden yderligere varsel.

 

5.     Support og opdatering

5.1. Så længe nærværende Aftale er gældende, har Brugervirksomheden ret til at få support fra Convecto vedrørende Brugervirksomhedens brug af Softwaren, jf. vilkårene i nærværende Aftale og under forudsætning af Brugervirksomhedens betaling af det gældende licensgebyr.

5.2.   Følgende support er inklusive i licensgebyret:

5.2.1.  Convecto yder support på grundlæggende opsætning og brug of Convecto-løsningen.

5.2.2. Convecto yder grundlæggende support på funktionaliteten i Convecto-løsningen.

5.3.   Brugervirksomhedens kan også anmode om support ved at sende en e-mail til Convecto på adressen på info@convecto.dk. Hvis en sådan anmodning sendes til Convecto inden kl. 12.00, skal Convecto bestræbe sig på at behandle anmodningen samme dag. Anmodninger, der modtages senere end kl. 12.00, behandles næste dag (eller senere, hvis anmodningen er kompliceret og/eller af usædvanlig karakter). 

5.4. Convecto skal efter eget skøn opdatere Softwaren regelmæssigt. Brugervirksomhedens har ret til at få adgang til sådanne opdateringer, så længe nærværende Aftale er gældende (og under forudsætning af Brugervirksomhedens betaling af gældende licensgebyrer), samt under forudsætning af at opdateringen indgår i Brugervirksomhedens licenspakke.

5.5. Convecto bestræber sig på at sikre, at opdateringer gennemføres til mindst mulig gene for Brugervirksomheden; omvendt accepterer Brugervirksomheden, at det kan være nødvendigt midlertidigt at blokere Brugervirksomhedens adgang til Softwaren, mens en opdatering gennemføres. Hvis det er nødvendigt midlertidigt at blokere Brugervirksomhedens adgang til Softwaren, skal Convecto bestræbe sig på at underrette Brugervirksomheden herom mindst en uge i forvejen.

 

6.     Data sikkerhed og backup

6.1.  Softwaren er hostet af Google Cloud’s europæiske datacentre. Oplysninger om Google Cloud datasikkerhedsforanstaltninger findes på Google Cloud’s officielle hjemmeside. Brugervirksomheden kan anmode Convecto om yderligere oplysninger om datasikkerhedsforanstaltninger.

6.2.  Convecto sikrer, at backuppen af Brugervirksomhedens data, som er uploadet til Convecto platformen, sikres regelmæssigt og opbevares på en anden geografisk lokation end hvor Softwaren bliver hoste

 

7.     Ansvarsbegrænsning- og fraskrivelse

7.1.  Convectos ansvar begrænser sig til skader, som følger af Covectos misligholdelse af nærværende Aftale i form af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed.

7.2.   Convecto er under ingen omstændigheder ansvarlig for Brugervirksomhedens eventuelle driftstab, ligesom Convecto ikke er ansvarlig for nogen form for indirekte tab eller følgeskader. 

7.3.   Convecto er under ingen omstændigheder og uanset grad af uagtsomhed, forpligtet til at betale erstatning for indirekte skade, driftstab, hændelig skade eller følgeskade, herunder tab af fortjeneste, indtægt, data eller brugstab, som en af parterne har pådraget sig. Medmindre der er tale om grov uagtsomhed eller forsæt, kan Convectos samlede erstatningsansvar under nærværende aftale ikke overstige et beløb svarende til, hvad Convecto har modtaget af betaling fra Brugervirksomheden inden for en periode på 12 måneder før, at den erstatningspådragende handling eller undladelse fandt sted.  

7.4.   Brugervirksomheden er alene ansvarlig for at Brugervirksomhedens data er korrekte, opdaterede, lovlige samt retvisende. Ansvar for ukorrekte data, som f.eks. skyldes fejlagtig og/eller manglende ajourføring af data hos Brugervirksomheden eller tredjemand, bærer den enkelte Brugervirksomhed det fulde ansvar for.

 

8.     Begrænset garanti

8.1. Convecto fraskriver sig alle garantier, erklæringer og betingelser, hvad enten disse er udtrykkelige, underforståede eller lovbestemte, herunder uden begrænsning alle garantier, forpligtelser eller betingelser vedrørende salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, virusfrihed, nøjagtige eller fyldestgørende svar, resultater, uafbrudt funktion, overensstemmelse med beskrivelse, ikke-krænkelse af tredjemands rettigheder, håndværksmæssig indsats og uagtsomhed med hensyn til Tjenesten, og Brugervirksomhed bærer således alene hele risikoen i relation til ovennævnte forhold.

8.2.   Tjenesten leveres til Brugervirksomheden som det er og forefindes uden nogen former for garanti. Således garanterer Convecto ikke for, at brug af Tjenesten vil være uden afbrydelser eller fejl, eller for at enhver fejl vil blive rettet, og Convecto giver ingen udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår Tjenesten, herunder for at Tjenesten skal være egnet til et bestemt formål. 

8.3.  Efter Convectos bedste vidende er Tjenesten ikke behæftet med tredjemands immaterielle rettigheder eller krav, der er gældende i Danmark.

8.4.   Ovennævnte træder i stedet for enhver anden form for udtrykkelig eller underforstået garanti. 

 

9.     Immaterielle rettigheder – Ejendomsret 

9.1.  Brugervirksomheden anerkender, at alle immaterielle rettigheder i forhold til Softwaren tilhører Convecto eller en eventuel tredjepart, som har udstedt licens til Softwaren til Convecto; og at Brugervirksomheden ikke har nogen rettigheder til Softwaren, undtagen de rettigheder, der udtrykkeligt er angivet i nærværende Aftale.

9.2.   Brugervirksomheden indvilliger i ikke på noget tidspunkt under eller efter opsigelsen af nærværende Aftale, medmindre dette er udtrykkeligt aftalt i nærværende Aftale at: (i) sælge, overdrage, lease, distribuere eller på anden måde overføre Softwaren; (ii) kopiere eller reproducere Softwaren; eller (iii) modificere, oversætte, reverse engineer, dekompilere, adskille, eller frembringe uoriginale versioner baseret på Softwaren.

 

10.   Brugervirksomhedens data 

10.1. Brugervirksomheden bevarer ejendomsrettighederne til Brugervirksomhedens data (dvs. informationer og data, som Brugervirksomheden ved den løbende brug af Softwaren inddaterer og uploader i Softwaren).

10.2. Brugervirksomheden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og alle data knyttet hertil. Brugervirksomheden kan med et varsel på fem (5) arbejdsdage (omfatter ikke weekender og danske helligdage) anmode Convecto om på et relevant IT læsbart medie, at udlevere en kopi af Brugervirksomheden data, som befinder sig i Softwaren. Data skal leveres i let forståeligt format. Brugervirksomheden skal betale Convecto for udførelsen af dette arbejde.

 

11.    Persondata

11.1.    Se vores databehandleraftale

 

12.   Brugervirksomhedens feedback

12.1. Brugervirksomheden kan give Convecto feedback på baggrund af Brugervirksomheds oplevelser i forbindelse med brug af Tjenesten, hvilken feedback uden begrænsning kan indeholde oplysninger om brugbarhed, fejlrapporter, testresultater, fejl, brugeranvendelighed, brugervenlighed, forslag til nye features mv. (“Feedback”).

12.2. Brugervirksomheden er indforstået med, at Convecto vederlagsfrit og uden begrænsninger, forpligtelser eller betingelser af nogen art kan bruge, forbedre, udvikle, ændre, videregive, licensere, underlicensere, distribuere, markedsføre, sælge og på enhver anden måde anvende Feedback til ethvert formål, som Convecto måtte anse for hensigtsmæssigt i forbindelse med en efterfølgende kommerciel udgivelse af Tjenesten der stilles til rådighed nu eller i fremtiden i forbindelse med Convectos virksomhed.

 

13.   Fortrolighed

13.1.   I forbindelse med opfyldelsen af nærværende Aftale får Parterne muligvis adgang til Fortrolige Oplysninger om den anden part, herunder partens virksomhed, forretningsplaner, selskabsforhold og aktiviteter. Disse oplysninger er fortrolige og skal betragtes som den videregivende parts ejendom.  Fortrolige Oplysninger kan være oplysninger, der videregives til modtageren enten mundtligt, visuelt, skriftligt (herunder grafisk materiale) eller via forsendelse. Den part, der modtager sådanne Fortrolige Oplysninger fra den anden part, forpligter sig til at holde disse oplysninger fortrolige og ikke anvende oplysningerne til andre formål end opfyldelsen af nærværende Aftale.

13.2.  Begge parter pålægger dets ansatte, tilknyttede virksomheder og tredjepartsleverandører, der måtte have adgang til den anden parts Fortrolige Oplysninger, at overholde bestemmelserne i dette pkt. 12.1 som var de part i nærværende Aftale. 

13.3.  Hvis en part bliver bekendt med uautoriseret offentliggørelse, misbrug, tyveri eller anden form for tab af Fortrolige Oplysninger, uanset om dette er utilsigtet eller ej, skal parten straks informere den anden part herom.

 

14.   Varighed og ophør 

14.1.  Denne Aftale træder i kraft ved Brugervirksomhedens oprettelse af en brugerprofil (“Ikrafttrædelsesdatoen”) og løber, indtil den opsiges af en part i overensstemmelse med dette pkt. 14. 

14.2. Brugervirksomheden kan uanset årsag opsige Aftalen uden yderligere varsel, dog tidligst ved udløb af den igangværende licensperiode. Convecto kan opsige denne Aftale uanset årsag med mindst 3 måneders forudgående skriftligt varsel til udgangen af en måned.

14.3. I tilfælde af en parts væsentlige misligholdelse af denne Aftale er den anden part berettiget til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning. Uden at begrænse det generelle indhold af det foregående anses Brugervirksomhedens manglende overholdelse af vilkår og betingelser i Aftalen for væsentlig misligholdelse, der berettiger Convecto til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning.

14.4. Ved ophør af Aftalen og uanset årsagen hertil skal Brugervirksomheden straks ophøre med at bruge Tjenesten. Convecto er berettiget til at afbryde forbindelse til og slette alt information, der er lagret ved udløbet af Aftalen. Brugervirksomheden er indforstået med, at Convecto i tilfælde af ophør af Aftalen uanset årsag er berettiget til at slette Brugervirksomhed, med dertilhørende Brugere, som bruger. 

14.5. Convecto har, hvis Aftalen ophører og uanset om dette skyldes opsigelse eller ophævelse, dog under alle omstændigheder fortsat adgang til at anvende aggregerede og anonymiserede data.

 

 

Kom i gang allerede i dag